Regler Femundløpet 2025
Foto Martin Rindalsholt

Regler Femundløpet 2025

Oppdatert regelverk vil legges ut i god tid før løpsstart i februar 2025. Dette vil være et VM og vil derfor følge IFFS sine regler, supplert av Femundløpets egne regler.

Regler for Femundløpet 2024 (rev 14.10.23)


Last ned PDF av regelverket her


1.0 Styrende lover, forskrifter og reglement for Femundløpet

Deltakeren plikter å sette inn i gjeldende regelverk, Dyrevelferdsloven, Konkurranseforskriften for hest og hund og NHF sitt Konkurransereglement. Femundløpets løpsregler kommer i tillegg til de nevnte gjeldene regelverk.

2.0 Veterinærtjeneste og dyrevelferd

2.1 Obligatorisk kennelhostevaksine og PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros

 • Alle hunder som skal delta, skal ha gyldig kennelhostevaksine (vaksine mot Bordetella bronchseptica og parainfluensa).
 • Deltakere i F650 og F450 er ansvarlig for at alle hunder som skal delta, har gjennomført PreRace veterinærsjekk FØR ankomst Røros. Det skal ved registrering på Røros legges fram en veterinærattest ikke eldre enn 14 dager om at alle hundene er undersøkt.
 • Deltakere som medbringer hunder som er blitt behandlet av veterinær, og behandling er avsluttet innen 28 dager før start på Femundløpet skal medbringe dokumentasjon (epikrise/sykehistorie) fra sin behandlende veterinær til Femundløpets veterinær.
 • En hund som er blitt diagnostisert og behandlet for lungebetennelse kan ikke stille til start før tidligst 3 måneder etter avsluttet behandling. Ligger sykdommen nærmere enn 6 måneder tilbake i tid skal hunden godkjennes til start av FEL veterinærer.

2.2 Veterinærkontroll

 • Alle hunder som deltar i Femundløpet skal bli undersøkt av løpsveterinær under og etter løpet, også ved brutt løp. Hund og/eller spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan ikke delta videre i konkurransen og/eller kan diskvalifiseres.
 • Veterinærhåndbok deles ut til alle deltakerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. “Drop-dog”-bok deles ut til alle deltakere ved registrering og skal fraktes i handlerbil eller med gjensatte hunder under hele løpet. Veterinærhåndbok må attesteres av veterinær på hvert sjekkpunkt hvor deltaker tar en obligatorisk hvile. Deltaker er selv ansvarlig for at det blir gjort. Manglende attestering av veterinærhandbok kan føre til diskvalifikasjon. Etter løpet, eller hvis en deltaker bryter løpet, må veterinærhåndbok og “drop-dog”-bok leveres tilbake til løpsveterinær.
 • I klassene F650 og F450 skal det utføres obligatorisk veterinærkontroll på angitte sjekkpunkt, samt ved målgang. Obligatorisk veterinærkontroll på sjekkpunkt inkluderer individuell presentasjon av hund i bevegelse. Ved målgang gjelder ikke individuell presentasjon av alle hunder. Deltaker er selv ansvarlig for at dette blir gjennomført og bekreftet i veterinærhåndbok.
  For FJunior og F200 er det ingen obligatorisk veterinærkontroll.
 • Re-sjekk: Re-sjekk er en ny veterinærkontroll av en enkelt hund eller et spann hvor veterinærer finner dette nødvendig for å ivareta hunden(e)s helse på en best mulig måte. En re-sjekk kan pålegges å bli gjennomført på det sjekkpunkt deltaker befinner seg og/eller på neste sjekkpunkt deltaker kommer til. Gjennomført re-sjekk skal signeres av Femundløpets løpsveterinær, og deltaker er selv ansvarlig for å få gjennomført og signert re-sjekken i veterinærbok.

2.3 Gjensetting av hund

Gjensetting av hund er kun tillatt på sjekkpunktene og dog-drop. Deltaker har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om av handler eller annen person. Veterinærsjekken skal kvitteres i “drop-dog”-bok. Deltaker/handler har ansvaret for at hunden får nødvendig veterinærsjekk etter at hunden er tatt ut. Deltaker må markere hunden som er tatt ut i veterinærboka.

2.4 Sikring av hunder i løp

Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Deltaker som blir observert/rapportert med løs(e) hund(er), blir umiddelbart diskvalifisert. Deltaker vil bli holdt ansvarlig for skade forvoldt av sine hunder. Ved kjøring på strekninger hvor man kan møte rein skal deltaker være festet til spannet/sleden med tau eller lignende.

2.5 Død hund

 • Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, skal den fraktes til nærmeste sjekkpunkt. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Deltakeren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn, varsle løpsledelsen ved TD, løpsleder og/eller veterinær. Deltakeren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, løpsleder og/eller veterinær. Alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd, for eksempel ”død hund”, vil bli offentliggjort.
 • Deltaker er forpliktet til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt. Dette vil være navn på deltaker, navn på hund, sted, hva som har skjedd og dødsårsak hvis/ når den blir kjent.
 • Deltakeren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at deltakeren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død.
 • Start og mål regnes også som sjekkpunkt i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden, skal denne ikke belastes deltakeren økonomisk. Løpsleder og sjefsveterinær kan, ved bestemte klimatiske forhold, beslutte at død hund skal hentes utenom sjekkpunkt dersom dette er nødvendig for å sikre prøvekvalitet for en eventuell obduksjon.

3.0 Løpsregler

3.1 Alder

 • Deltakeren skal være fylt 18 år senest på startdagen i klassene F200, F450 og F650.
 • Alder for juniorklassen er 15–18 år. Alder for Junior gjelder pr. definisjon den alder deltakeren har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes. Deltakere under 18 år må framlegge samtykkeerklæring av verge.

3.2 Spannstørrelser

 • Femundløpet Junior (Fjr) er en 6-spannsklasse og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.
 • Femundløpet 200 (F200) er en 8-spannklasse og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.
 • Femundløpet 450 (F450) er en 8-spannklasse og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.
 • Femundløpet 650 (F650) er en 12-spannklasse og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

3.3 Kvalifiseringskrav

Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet i klassen hen er meldt på må kvalifisere seg, med unntak av F200. Det er ingen kvalifiseringskrav for F200. De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser er automatisk kvalifisert til å kjøre Femundløpet FJr, F450 eller F650.
Gjeldende kvalifiseringskrav:

 • F650 - ha fullført et hundeløp med minimum lengde 400 km godkjent av Femundløpet
 • F450 - ha fullført et hundeløp på minimum 150 km med minst 1 sjekkpunkt godkjent av Femundløpet, eller fullført rookiekurs med praktisk og teoretisk del, som er godkjent av
  NHF/Femundløpet.
 • FJr -gjennomføre et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av NHF/Femundløpet.

3.4 Obligatorisk kjørermøte

 • Kjørermøtet er obligatorisk for alle deltakere og minst en handler, og gjennomføres digitalt.
 • Kjørermøtet blir avholdt på norsk og engelsk

3.5 GPS-trackingenhet, tidtakerbrikke, startnummer og reklame

 • Deltakerne skal bære startnummer under start, første etappe, siste etappe, og under målgang, samt under åpningsseremonien, på premieutdelingen eller andre offisielle hendelser hvis arrangøren krever det.
 • Handler skal bære handler-startnummer i oppstallingsområdet før start, ved start, på sjekkpunktene og mållinjen. Handlerbil skal ha synlig startnummer i vinduet.
 • Arrangøren kan pålegge deltaker å bære reklame, GPS-tracking-enhet og tidtakerbrikke på seg selv og/eller på sleden. Reklame fra arrangøren skal bæres godt synlig etter retningslinjer gitt av arrangør.

3.6 Start

Startintervall F450, F200 og FJr er 1 minutt. For F650 er 2 minutter.

3.7 Løyperegler

 • Deltaker og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. NHF merkesystem benyttes.
 • Deltakeren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilvei. Kryssing av trafikkert vei er merket med GULT fareskilt.
 • Ved forbikjøringer gjelder NHF sitt regelverk for fritt spor.

3.8 Hjelp mellom sjekkpunktene

Det er ikke tillatt med noen form for hjelp eller assistanse utenfra mellom sjekkpunkt. Unntatt er nødsituasjoner og sledehavari utover det som er mulig å reparere på stedet. TD/løpsleder skal i tilfelle varsles og godkjenne slik hjelp.

3.9 Tidsutligning

Tidsutligning skal tas ved den første obligatoriske hvile. Deltaker er selv ansvarlig for å kjøre ut på riktig tid.

3.10 Obligatorisk hvile

 • Hviletiden tas ut i hele minutter. Deltaker skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene, og er selv ansvarlig for at alle obligatoriske hviler blir fullført.
 • FJr og F200 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning skal tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. Den andre obligatoriske hvilen er på 6 timer og skal tas ut på sjekkpunkt Tolga.
 • F450 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning skal tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Drevsjø eller Søvollen (valgfritt). Andre obligatoriske hvile på 5 timer skal tas ut på sjekkpunkt Tolga.
 • F650 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 8 timer + tidsutligning skal tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Flendalen Trysil eller Drevsjø2 (valgfritt). Den andre obligatoriske hvile på 6 timer skal tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Tolga.

3.11 Sjekkpunkter

 • Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Deltakeren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Dog-drop er ett definert område der deltaker kan ta hund ut av konkurransen. Det er ikke mulighet for depot, eller å hvile på dog-drop for F650. Deltaker overleverer hund som tas ut av konkurransen ved avsperret område til handler.
 • Løpledelse, TD og veterinær kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundenes helse.

3.12 Klasser og sjekkpunkt/dog-drop

 • Klasse Fjr – Tufsingdalen og Tolga
 • Klasse F200 - Tufsingdalen og Tolga
 • Klasse F450 - Tufsingdalen, Drevsjø, Søvollen, Tynset, Orkelbogen og Tolga
 • Klasse F650 – dog-drop Tufsingdalen, Elgå, Drevsjø 1, Flendalen, Drevsjø 2, Søvollen, dog-drop Tynset, Orkelbogen og Tolga

3.13 Depot

 • Depot er på alle sjekkpunkt med unntak av dog-drop i Tufsingdalen og Tynset for F650.
 • Depotsekker plasseres av handler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn. Det er tillatt å bruke sklibrett eller lignende for frakt av utstyr til og fra depot. Varm/ferdig mat til hundene er forbudt å legge i depotsekk. Tørrfôr til hunder skal være tørt. Batterier, hundesokker, belegg klesskift, bytte av fottøy og varm/kald mat og drikke til deltaker og andre forbruksprodukter, eller utstyr som er ødelagt og må byttes, kan legges i depotsekken.
 • Deltaker frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot. Alt som deltaker vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til depotplassen av deltaker.

3.14 Stell og foring av hunder

 • Alt stell, tilbereding av for og fôring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av deltakerne.
 • Spannet/hundene skal forlate oppstallingsplass/sjekkpunkt uten tvang. Det er forbudt å dra eller
  rykke ut hundene fra oppstallingsplass/sjekkpunkt når spannet skal forlate sjekkpunktet.

3.15 Handlers funksjon på sjekkpunkt

 • For F450 og F650 er det krav til minst TO – 2 handlere i handlerbilen. Dette er av trafikksikkerhetsmessig årsak. Teamets handler, iført vest, gis adgang fra depotsone til sjekkpunktarena for å bistå eget spann fra innkjøring til oppstallingsplass til frontanker er satt. Deretter SKAL handler snarest mulig, og uten opphold forlate oppstallingsplass og gå uten opphold tilbake til depotsone.
 • Handler gis adgang fra depotsone til sjekkpunktarena for å bistå eget spann fra
  oppstallingsplass til utkjøringsgate.
 • Deltaker eller handler skal rydde eget oppstallingsområde på sjekkpunkt for halm og
  fôrrester og deponere dette på anvist sted. Halm samles i sekker/alt. presenning utlevert av
  arrangør og bringes til anviste plass. Forlates oppstallingsområdet uten at dette er ryddet for halm og fòrrester ilegges en tidsstraff på 60 minutter for hvert uryddet sjekkpunkt i h.h.t. NHFs konkurransereglement 4.5. Tidsstraffen ilegges ved sluttid.

3.16 Deltaker som bryter løpet (DNF)

En deltaker som må, eller velger å bryte løpet, skal fortest mulig melde fra til løpsledelsen. Resultatlisten merkes DNF (did not finish). Deltaker må snarest levere tilbake til sekretariatet, eller sjekkpunktet, veterinærbok,”drop-dog”-bok og tidtaking-/GPS-utstyr eller annet utstyr som arrangør har stilt til disposisjon under løpet.
Veterinærsjekk av spann skal utføres snarest på nærmeste sjekkpunkt. Ikke tilbakelevert teknisk utlevert arrangementsutstyr blir fakturert deltaker.

3.17 Ettersøkning

Ettersøkning etter deltaker vil normalt bli satt i gang ca. 24 timer etter siste kontakt. I tilfeller der forholdene tilsier at ettersøkning må iverksettes tidligere, besluttes dette av løpsleder i samarbeid med aktuelle nød instanser.

3.18 Målstrekning

Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bredt nok til at spann kan passere hverandre. Det er “fri kjøring” i målstrekningen.

3.19 Forsøpling

All form for forsøpling er forbudt langs løypa og kan føre til diskvalifisering av deltakeren. Herunder inngår også hundesokker og hundefôr. Halm kan ikke tas med ut fra sjekkpunkt for hvile på sporet. Kun høy kan tas med ut fra sjekkpunkt. Brukt høy skal tas med til første sjekkpunkt.

3.20 Maksimaltid for gjennomføring av løpet

Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. I siste utkjøring for F650 fra Drevsjø 2 er lørdag 10.02.2024, kl. 14.00. Siste utkjøring for alle klasser fra siste sjekkpunkt (Tolga) er senest mandag 12.02.2024 kl 12:00. Deltakere som starter senere enn dette, vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet og merket DNF. Deltaker kan kjøre videre på eget ansvar. Fristen ut fra siste sjekkpunkt kan forlenges av juryen.

3.21 Slede

 • Deltakerens slede skal være i stand til å bære deltakeren. Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund under sledetrekket i tillegg til obligatorisk utstyr. Sledetrekket skal ha lufteordning i h.h.t. NHFs reglement.
 • Sleden skal ha refleksmarkeringer (minimum 10 cm) på begge sider av styrebøylen, som skal være godt synlig i mørket. Det skal være refleksmarkeringer på halsbåndet til leder-hunden(e) eller på nakkelinen mellom lederhundene. Deltakeren skal til enhver tid også være godt merket med refleks foran og bak på jakke.
 • Det er anledning til å bytte slede mot tom slede 1 gang på FJunior, F200 og F450 og 2 ganger på F650. Tilhenger som blir satt inn underveis i løpet, regnes ikke som sledebytte og kan tas inn/ut. Tom slede byttes mot tom slede. Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere, så er det anledning til å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD/løpsleder/sjekkpunktansvarlig på forhånd.

3.22 Staver

Skistaver kan brukes etter Tufsingdalen for alle klasser. Deltakeren må da bringe staver med i sleden fra start. Staver kan suppleres underveis dersom ødelagt. Ved stavbruk skal deltakeren utvise stort hensyn overfor andre deltakere og deres hundespann.

3.23 Deltakers skikkethet for gjennomføring av løpet

Femundløpet ved løpsledelse, veterinær og TD kan ta ut en deltaker for videre gjennomføring av løpet. Dette for å ivareta hundene, deltakerens og/eller arrangørens interesser og sikkerhet. Uttak av deltaker skal begrunnes i hundenes eller deltakerens sikkerhet og skikkethet til videre deltakelse.

3.24 Overtredelse av regler

Overtredelse av regler begått av deltaker, handler eller andre utenforstående, kan medføre reaksjon ihht NHFs konkurranseregelverk §4.5. Om en deltaker eller noen fra dens handler-team opptrer uhøvelig overfor Femundløpet`s funksjonærer/frivillige, andre deltakere, media eller tilskuer, kan medføre diskvalifikasjon av angjeldende deltaker.

3.25 Protest

Protest skal være levert TD/jury snarest etter en hendelse og senest to -2 - timer etter målpassering. Den skal være skriftlig og begrunnet. Protestgebyr er NOK 100.NB! Ved tvils-er/tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHFs reglement, er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.

3.26 Obligatorisk utstyr

Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme situasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang av arrangør/TD.

 • GPS-tracker- og tidtakerbrikke utlevert av arrangør
 • Deltakers GPS med innlagt løype, eller magnetkompass og kart med
  målestokk 1:250 000 med inntegnet løype.
 • Veterinærhåndbok
 • Operativ vannkoker med beholder til å varme minimum 0,5 l vann pr. hund.
 • Rødsprit minst 0,5 l for FJr/F200/F450 og 1 l for F650
 • Fôrskåler og fôrøse.
 • Snøspade.
 • Øks eller stor kniv.
 • Dekken til hver hund.
 • Fôret ekstremvindsekk. Må veie minimum 1200 g.
 • Ekstrem vintersovepose
 • Liggeunderlag
 • Førstehjelpsutstyr
 • Ekstrem vinterbekledning med refleksanordninger som er godt synlig i mørke foran og bak.
 • Ekstra klesskifte (under- og yttertøy, lue, votter, sokker og vintersko).
 • Hodelykt og batterier.
 • Lysstav eller signalpenn (i lomme på kroppen).
 • Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen.
 • Tom søppelsekk.
 • 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusive de som er i bruk.
 • Reservemat til hund for minst 24 timer, 500 gram per hund. Hundematen skal pakkes separat, forsegles av arrangør og under normale omstendigheter bringes ubrukt til mål.
 • Reservemat for deltaker for minst 24 timer. Må bestå av minimum 500 gram, og være egnet til å spise i en nødsituasjon.
 • Tau for å feste seg til sleden i områder man kan møte rein.

Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator, TD eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatning. Bytte skal loggføres av TD.

Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot.

God tur!