Bærekraft, sosialt entreprenørskap og verdiskaping
Foto Alexander Galak

Bærekraft, sosialt entreprenørskap og verdiskaping

Bærekraft, sosialt entreprenørskap skal være en del av vårt arbeid, hele veien skal disse områdene vises gjennom hva vi gjør, det skal ikke bare være fine ord.

04.11.21 vedtok styret i Femundløpet AS en klima- og miljøplan for 2022-2024. Les den her. Målet er å bli Miljøfyrtårnsertifisert i løpet av en treårsperiode.

Femundløpet skal være et arrangement der bærekraft står i fokus. Løpet skal fremme bevaring av natur, kultur og miljø. Med utgangspunkt i Røros, byen som er på UNESCOs verdensarvliste, får deltakere og publikum opplevelser i magisk natur. Vårt arbeid med traseer skal ta hensyn til verneverdier og reindriftsnæring og oppkjøring av løyper skal skje så skånsomt som overhodet mulig. Som arrangør er det viktig at vi alltid har et miljøfokus i utvikling av våre aktiviteter, eksempelvis er kildesortering av avfall brikke i dette puslespillet.

Femundløpet finner sted i en region med mye historie. Kobber har stått sentralt, uten gruvene, ingen Bergstad. Kobberhistorien har satt sitt preg på hele regionen. I tillegg er regionen viktig i Sør-Samisk kultur. Reindrifta er en levende næring også i dag. Dette vil Femundløpet være med og løfte fram.

Å vise fram regionens kultur, for eksempel gjennom å synliggjøre lokale matprodusenter og lokalt musikkliv gjør Femundløpet til en kraft i utvikling av regionen. Historie og kulturminner både i Bergstaden Røros og på sjekkpunktene langs løypa skal gi både publikum og deltakere et unikt innblikk i regionens fortid og nåtid.

Foto Dace Znotina

Foto Dace Znotina

Hundekjøring handler om friluftsliv, om hunder og mennesker i samspill. Det hundekjørere aller helst vil er å være alene med sine hunder fredelig natur. Hundekjøring er både en livsstil og en idrett. Langdistanse hundekjøring krever alt kjørnerne har av fritid og økonomiske ressurser. Motivasjonen er fellesskapet med hundene og opplevelsene i skog og fjell, i all slags vær, det enkle friluftslivets gleder. Femundløpet legger til rette for konkurranse i naturen, på naturens premisser. Sammen med deltakerne viser Femundløpet fram hundekjøringens muligheter og inspirerer gjennom det til friluftsliv og mestring.

Foto Dace Znotina

Foto Dace Znotina

Sosiale verdier og sosialt entreprenørskap

Femundløpet ønsker å bidra til å fronte frivillige organisasjoner og deres betydning for enkeltmennesker og samfunn. Dette gjør vi gjennom aktivt samarbeid med Medvandrerne, Barnekreftforeningen og NVIO. Frivillige organisasjoner er arenaer for mestring, glede, mangfold og inkludering. Dette er verdier og praksis Femundløpet ønsker å profilere og bygge opp rundt.

Våre arenaer skaper muligheter både for enkeltmennesker og organisasjoner.
Ingen sjekkpunkter hadde blitt det de faktisk er uten innsatsen til lag og foreninger lokalt. Sammen bygger vi sten på sten for levende lokalsamfunn i regionen. Aktivitet og opplevelser skaper fellesskap og glede. Sjekkpunktene gjør det lett og morsomt å være frivillig.

Som organisasjon er det vår oppgave å legge til rette på best mulig måte for våre frivillige, gjennom oppfølging og opplæring og ved gi hver især tilpassede oppgaver. Vår håndbok for frivillige skal gjøre den enkelt å sette seg inn i Femundløpets organisasjon og virksomhet.

Vi ønsker å bidra til å utvikle nye nettverk og samarbeide på nye måter. Et fellesskap hvor en genuint kan være seg selv. Der utenforskap kan være en utfordring, ønsker vi å bidra med inkludering og fellesskap som utvikler både Femundløpet og den enkelte. Å følge Femundløpet skal være en magisk reise som berører.

Du kan lese mer om våre samarbeidspartnere her.

Økonomi og bærekraft

Bærekraftbegrepet har også en økonomisk dimensjon. Femundløpet ønsker å bidra til verdiskaping i hele i hele regionen, både by og bygd har sin plass og spiller en rolle i samfunnsutviklingen. Vi vil være med på å styrke bedriftenes økonomiske levedyktighet, uavhengig av bransje og ser det som en oppgave å bidra til konkurransedyktige reiselivsbedrifter.

Femundløpet skal skape synergieffekter gjennom samarbeid mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige i lokalsamfunnene i vårt nedslagsfelt. Vi skal bringe folk sammen og heie hverandre frem. Femundløpet skal inspirere til samarbeid for utvikling i hele regionen. Våre partnere skal vær en del av et bærekraftig varemerke. Målet er at merkevaren og kjennskapen til Femundløpet skal synliggjøre regionen, og bidra til levende lokalsamfunn gjennom økt verdiskaping og økt lønnsomhet.

Bærekraft – sosialt entreprenørskap og verdiskaping er mer enn fine ord for oss i Femundløpet. Vi skal vises i praktisk handling at dette er våre verdier og våre mål.