Femundløpet 2024 – Gode tilbakemeldinger og flere forbedringspunkter
Foto Ann Helen Grebstad

Femundløpet 2024 – Gode tilbakemeldinger og flere forbedringspunkter

I etterkant av løpet ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle deltagere. Vi fikk inn 92 svar.
Selvsagt skulle vi gjerne hatt en svarprosent nærmere 100%, men vi mener at antallet svar er et bredt nok utvalg til å kunne si noe generelt om deltagernes erfaringer fra Femundløpet 2024.

Undersøkelsen hadde mange spørsmål. Spørsmål og svar som ikke er trukket fram her, er allikevel tatt på høyeste alvor av Femundløpets organisasjon. Også løpsleders rapport etter Femundløpet 2024 vil bli lagt til grunn for planleggingen av Femundløpet 2025.

Løpsleder tar i sin rapport opp spørsmålet om brytprosent. Den var høy i 2024. Hva som kan gjøre det mulig for flere å fullføre vil være et tema for hele Femundløpets organisasjon fram mot 2025.

Påmeldingsløsning og informasjon om regler

Over 90% opplevde informasjonen om regler og påmeldingsløsningen som god. Påmeldingsløsningen vil vi forbedret ytterligere foran løpet i 2025.

Informasjon om regelverk vil i 2025 være av ekstra stor betydning, da dette er et VM som gjennomføres etter IFSS sitt regelverk, supplert av Femundløpets egne regler.

I undersøkelsen spurte vi også hvordan deltagerne opplevde informasjonen i forkant av løpet. 91% opplevde den som god eller meget god, men 9% opplevde den som mindre god eller dårlig. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan sikre at enda flere opplever at informasjonen i forkant er god, dette kan f.eks. forbedres gjennom utsendelse av informasjon på mail og forbedringer på våre nettsider. Kunnskap og informasjon i forkant gjør det lettere for deltagere å være godt forberedt.

Hva tenker du om startkontingenten i 2024?

Økonomi er selvsagt et sentralt spørsmål for alle som driver med langdistanse hundekjøring. Å delta i løp er kostbart. Ikke bare startkontingenten spiller inn når man vurderer om man har økonomi til å kjøre løp, men også utgifter til handler, drivstoff, overnatting og alt annet som skal på plass før man står på startstreken.

Arrangørene har også store utgifter knyttet til løpene, løypekjøring, sjekkpunkter, tracking/resultatservice, mediadekning og mange flere små og store utgiftsposter. Det vil alltid være en utfordring for en arrangør å finne rett nivå for startkontingenten.
56% synes startkontingenten i Femundløpet er passe, mens 44% synes den er for høy. Som arrangør må vi alltid lete etter skjæringspunktet for hva som er forsvarlig økonomisk og hva deltagerne opplever at «de får for pengene».

Hvor fornøyd er du med digitalt kjørermøte?

Digitale kjørermøter har kommet for å bli, det sparer både arrangør og deltagere for tid og stress rett i forkant av løpsstart. At 98% er fornøyde med digitale kjørermøter er vi svært glade for. Vi vil jobbe med å forbedre presentasjonene til det digitale kjørermøtet slik at de kan sendes ut i etterkant som et «verktøy» for både deltagere og handlere.

I vår deltagerundersøkelse etter løpet i 2024 kartla vi interessen for et digitalt seminar for de som skal kjøre Femundløpet for første gang. 41% bekrefter interessen for et slikt seminar, mens 59% sier nei. Vår antagelse er at det er førstegangskjørere som har svart positivt på dette, mens folk som har kjørt før, naturlig nok er mindre interessert i dette. Femundløpet «snuser» på ulike måter å spre kunnskap og dele erfaringer i forkant av neste års løp. Å fokusere på dette kan sikre at flest mulig er best mulig forberedt før Femundløpet 2025. Vi søker å finne fram til en god måte å gjøre dette på.

Åpningsseremoni Bergstaden Ziir

Åpningsseremonien er et av Femundløpets varemerker. Få andre løp kan vise til så spesielle og vakre rammer for seremonier. Mange av de som har svart på undersøkelsen deltok ikke, men blant de som har deltatt synes flertallet at seremonien var en fin opplevelse. Det er ulike grunner til at folk ikke deltok, f.eks. at seremonien er tidlig ift til kjørerens starttidspunkt.
Femundløpet jobber alltid for å skape de beste rammer for våre seremonier, enten det er i forkant eller etter løpet.

Det har også kommet innspill på å lage en form for start-bankett, eller et sosialt arrangement for deltagerne før løpsstart.

Hvordan opplevde du starten i Kjerkgata?

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen


Den ikoniske starten opp Kjerkgata er i likhet med åpningen i Bergstaden Ziir et at Femundløpets varemerker. Starten i Kjerkgata samler mye publikum og bidrar til folkefesten på Røros. Naturlig nok er det delte meninger om denne arenaen når man spør kjørerne.

At 87% opplever denne starten som god eller meget god styrker oss som arrangør i at dette er en del av løpet vi vil holde på og videreutvikle. Og selvsagt er det forbedringspunkter også her, særlig med tanke på økt sikkerhet i 90-gradern og mindre stressende forhold under oppstalling. Det er en start som krever mye personell og der erfarent personell er avgjørende. Også løpsleder har tatt dette opp som et fokusområde i sin rapport etter løpet, så her vil det jobbes med en risikoanalyse og konkrete tiltak for å bedre sikkerheten rundt oppstalling før start og naturligvis selve starten og sikring i svingen.

For 40% av kjørerne er starten opp Kjergata mindre viktig, mens den for hele 60% er svært viktig eller viktig.

For Femundløpets del er denne starten betydningsfull for å synliggjøre løpet og skape de rammene vi ønsker. Vi har Kjerkgata, Finnmarksløpet har Markedsgata.

Målgang på Malmplassen

Robert Sørlie til mål på Malmplassen
Robert Sørlie til mål på Malmplassen


I «gamle dager» hadde man målgang ved Idrettsparken, i de senere årene har man flyttet målgangen til Malmplassen. Lettere tilgjengelig for publikum og en mer spektakulær opplevelse for deltagere. På spørsmål om Malmplassen også bør være arena for målgang også i fremtiden svarer over 60% ja.
Som arrangør ser vi et stort potensiale for å forbedre opplevelsene ved målgang. Dette handler bla om speakertjeneste og mediadekningen. Det vil jobbes aktivt for å gjøre opplevelsen av målgangen enda bedre for alle, uavhengig av klasse og plassering.

Løyper og tider

Kvaliteten på løypene er av stor betydning for alle som skal ut i sporet. Det legges ned et omfattende arbeid for å kontinuerlig forbedre trasé og å holde så høy kvalitet på sporet som mulig.
At 98% av de som har svart opplevde kvaliteten på løypene som god eller meget god er derfor svært gledelig. Både løpsleder, løypesjef og løypemannskaper har forut for løpet i 2024 gjort endringer som skulle gi en enda bedre trasé enn før. Dette har de lyktes med. 88% var fornøyd med trasévalget.
Mange har også kommentert spørsmålet knyttet til løyper og trasévalg. Dette vil bli nøye gått gjennom i forkant av løpet i 2025 for å se hvor det er mulig å gjøre ytterligere forbedringer.
Det er en utfordring å sikre best mulig forhold for alle, uansett startnummer, noe som også kommer fram i evalueringen. Vi vil alltid jobbe for å sikre best mulig forhold også for de som starter sist.

Løpsleder sin rapport inneholder også tilbakemeldinger knyttet til konkrete deler av traseen der løpsledelsen mener det er viktig å gjøre utbedringer eller legge om traseen. Samarbeidet mellom løpsledelse og løypesjef vil ha høy prioritet i forkant av neste års løp.

Det har kommet inn flere tilbakemeldinger knyttet til starttider. Hovedsakelig er dette fra kjørere i F450 som har start på ettermiddagen/kvelden. Dette fører til mye nattkjøring og mange fremmer et ønske om endringer på dette. Dette handler jo også om mye ventetid startdagen. Som arrangør vil vi se nærmere på hva som er mulig å få til.

Sjekkpunktene og frivillige

Evaluering av sjekkpunktene
Evaluering av sjekkpunktene


Deltagerne i undersøkelsen fikk mulighet til å evaluere hvert enkelt sjekkpunkt. Fra dårlig til helt topp, slik dere ser av illustrasjonen.
De aller fleste sjekkpunktene har høye skår og ligger med en overvekt på 10, altså «helt topp». Det er hyggelig å trekke fram Sjekkpunkt Flendalen, der ingen av de som har svart har gitt dem mindre enn 8 i skår. Elgå som nytt sjekkpunkt får svært høye skår.

Det skal legges til at alle sjekkpunkter generelt får høye skår. Der det er rapportert om forbedringspunkter vil vi ta dette videre med det enkelte sjekkpunkt.
Løpsleder har i sin rapport også tatt fram forbedringspunkter knytta til drift av sjekkpunktene. Løpsleders innspill vil bli tatt med inn i samarbeidet med sjekkpunktene fram mot løpet i 2025. Det skal bla jobbes med å utarbeide en sjekkliste for sjekkpunktene, slik at man er sikre på at alle momenter e med i planlegging og drift.

Femundløpet satte i 2024 rekord i antall frivillige. 920 frivillige stilte opp for løpet, alle med en oppgave som hadde betydning for opplevelsen og gjennomføringen. Uten frivillige funksjonærer av alle slag, intet løp. 100% av de som har svart på undersøkelsen har hatt et meget bra eller bra møte med de frivillige.

Veterinærtjenesten og obligatorisk veterinærkontroll

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen


Spørsmålet var enkelt formulert: Hvordan opplevde du veterinærtjenesten under løpet.
98% opplevde veterinærtjenesten som god eller meget god. Dette er tall som selvsagt bringes videre til RaceVets som organiserer veterinærtjenesten under løpet. Mer enn 20 veterinærer var i arbeid under Femundløpet 2024.

Som kjent er det obligatorisk veterinærkontroll under både F450 og F650. Vi spurte derfor om hvordan kjørerne opplevde gjennomføringen og organisering av den obligatoriske veterinærkontrollen og presentasjonen av hundene. Her vil vi se nærmere på hvordan dette med presentasjon av hund kan gjøres bedre og mindre stressende. Flertallet av de som har svart har opplevd dette som godt organisert og gjennomført. Det kom inn flere kommentarer på dette spørsmålet som vi vil e nærmere på. Kan det være at handler kan bidra her?

Løpsledelse

Gjennom det vi har hørt underveis og i etterkant vet vi at løpsledelsen har fått svært gode tilbakemeldinger. Det var derfor fint å få bekreftet dette gjennom denne deltagerevalueringen. Tilnærmet 100% opplevde løpsledelsen i sin klasse som meget god eller god.
I løpsleders egen rapport er Didrik Lindeberg Sand tydelig på at samarbeidet med løpskoordinatorer, veterinærer og TDer var svært godt, noe som var med på å skape den gode stemningen under løpet.
Også teknisk delegerte fra Norges Hundekjørerforbund får gode skussmål. 97% opplevde møtet med TD-apparatet som meget bra eller godt. De har en sentral rolle løpet.
Samkjøringen mellom du ulike rollene som utgjør løpsledelsen trekkes fram som sentral for å skape gode forhold for alle deltagere.

Trackingløsningen og resultatservice

I forkant av årets løp har Femundløpet AS og Raske Poter AS utviklet en helt ny trackingløsning, utprøvd i fire langdistanseløp før Femundløpet 2024. Trackingenhetene er levert av FindMy AS på Kvikne og programvaren utviklet av Raske Poter AS. 94% har svart at de opplevde løsningen som meget god eller god, kun 6% opplevde den som mindre god.

Dette er tall vi er svært fornøyd med. Etter at løpssesongen er over en gang i april 2024 vil det gjøres ytterligere forbedringer i løsningen fram mot neste sesong.

Tracking og resultatservice henger tett sammen. Begge deler er en del av plattformen liverace.no. 91% opplevde resultatservicen som meget god eller god, mens kun 9% opplevde den som dårlig. I likhet med trackingen vil også resultatservicen videreutvikles og «pusses på» fram til neste sesong.

Mediadekning

Når det gjelder mediadekning har vi et stort forbedringspotensiale fram mot neste løp. At hele 40% opplevde den som dårlig er i tråd med hva vi selv tenker om hvor vi kan bli bedre. Så på dette punktet har vi allerede startet opp arbeidet for å kunne styrke mediedekningen i 2025. Det vil være vår målsetting for 2025 å dekke alle klasser og alle startende på en like god måte. Dette handler både om tilgang på ressurser, økonomi og organisering.

Premiering

Spørsmålet var formulert slik: Hvordan opplever du premieringen i løpet?
Som arrangør vil vi se nærmere på dette, både med tanke på fordeling mellom klassene og i hvilken grad premieringen står i forhold til startkontingenten. Flere nevner i sine kommentarer viktigheten av premiering til alle som kommer i mål, symbolverdien i en enkel premie er stor.
Vi, som arrangør, må se på den totale økonomien for arrangementet og dets fremtid også når vi ser nærmere på svarene knyttet til premiering.

Banketten

Vi er i grunnen ganske stolte over årets banketter. Vår egen seremonigruppe samarbeidet tett med Røros Hotell, noe som gjorde at det ble skikkelig bankett-stemning. At 96% synes bankettene var meget bra eller bra er derfor gledelig. Og vi tror at vi nå har funnet en form og en samarbeidsform som gjør dette til en flott avslutning av løpet. Med et VM i sikte i 2025 vil det også bli et internasjonalt tilsnitt, det er vi sikre på.

Foto Ann Helen Grebstad
Foto Ann Helen Grebstad